17 มิถุนายน 2564 เวลา08.30น. นายนิมิตร สาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง เป็นประธานพร้อมด้วยอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมและผู้เข้าอบรม 20 ท่าน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ “โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของคนในชุมชนด้วยเทคโนโลยี” ในวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 ในหัวข้อเรื่อง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์