โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ป้องกันการทุจริตและธรรมาภิบาลในองค์กร)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ป้องกันการทุจริตและธรรมาภิบาลในองค์กร) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

 

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์