แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์