แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม(Training Need)ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์