หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6)
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศ ขรก.หรือ พนง.ส่วนท้องถิ่น
ประกาศมาตรฐานท่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่างขัน พ.ศ. 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับให้ ขรก.และพนง.ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ ขรก.และพนง.ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์