รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุ

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์