รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.บ้านปวง ปี2562

https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2020/08/รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุ.pdf

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์