รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562

1. ปกนอก 62 รายงาน 2. ปกใน 62รายงาน 3. คำนำ 62รายงาน 4. สารบัญ 62รายงาน 5. ส่วนที่ 1 บทนำ 62รายงาน 6. ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน รายงาน 7. ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ อปท รายงาน 8. แบบกำกับการจัดทำแผน 62รายงาน 9. ส่วนที่ 4 สรุปผลการตืดตาม รายงาน 10. ส่วนที่ 5 ข้อมูลจาก e-plan รายงาน 11. ส่วนที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจ รายงาน 12. ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะจากการติดตาม รายงาน 13. ส่วนที่ 8 ภาพการดำเนินงาน รายงาน

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์