ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์