สำนักปลัด

บล็อกนี้จะใส่ภาพบุคคลากร

นายกิตติ ธงสิบสอง

หัวหน้าสำนักปลัด

นายกิตติ ธงสิบสอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาววจีรัตน์ กสิกิจพาณิชย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพัทธยา โตด้วง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปิยะพงษ์ คำพุทธ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณิชกมล เหล่าชาติ

นิติกรปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

นางสาววจีรัตน์ กสิกิจพาณิชย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

บล็อกนี้จะใส่ภาพบุคคลากร

นางสาวพัทธยา โตด้วง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

บล็อกนี้จะใส่ภาพบุคคลากร

นายปิยะพงษ์ คำพุทธ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บล็อกนี้จะใส่ภาพบุคคลากร

นางสาวณิชกมล เหล่าชาติ

นิติกรปฏิบัติการ

บล็อกนี้จะใส่ภาพบุคคลากร

นางสาววจีรัตน์ กสิกิจพาณิชย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

บล็อกนี้จะใส่ภาพบุคคลากร

นางสาวพัทธยา โตด้วง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

บล็อกนี้จะใส่ภาพบุคคลากร

นายปิยะพงษ์ คำพุทธ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บล็อกนี้จะใส่ภาพบุคคลากร

นางสาวณิชกมล เหล่าชาติ

นิติกรปฏิบัติการ

ข้ามไปยังทูลบาร์