คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด -19 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์