คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่ิองการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด – 19 ประจำวันที่ 25 เดือนมิถุนายนพ.ศ.2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์