คลิปเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ประจำวันที่ 21 เดือนมิถุนายน 2564

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์