ข้อมูลเชิงสถิติผู้รับบริการสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

ข้อมูลเชิงสถิติผู้รับบริการสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

สถิติ กองสวัสดิการ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์