ข้อมูลเชิงสถิติผู้รับบริการสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

ข้อมูลเชิงสถิติผู้รับบริการสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2018/11/สถิติ-กองสวัสดิการ.pdf

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์