การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2020/06/นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี.pdf https://www.banpuang.go.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล-บป-62.pdf

ใส่ความเห็น

ข้ามไปยังทูลบาร์